Области рада

 • Привредно право
 • Облигационо право
 • Послови са некретнинама
 • Заступање у пословима интелектуалне својине
 • Наследно право
 • Породично право
 • Радно право
 • Пореско право
 • Кривично право
 • Привредни преступи/прекршаји

Привредно право

(оснивање привредних друштава, промене у привредним друштвима, ликвидација привредних друштава, заступање у поступцима пред Агенцијом за привредне регистре, учествовање у пословним разговорима и коресподенцији, заступање у привредним споровима).


Облигационо право

Уговорно право (заступање у преговорима, састављање свих врста пословних уговора, као и свих врста уговора између физичких лица),

Заступање у поступцима накнаде свих видова штете, испуњења, раскида, поништаја и/или утврђења ништавости уговора, наплате потраживања и др.


Послови са некретнинама

Заступање у свим фазама поступка промета некретнинама,

Заступање инвеститора и пружање правних услуга у свим фазама припреме локација и изградње, до укњижбе.


Заступање у пословима интелектуалне својине

Остварење и заштита ауторских права и права индустријске својине.


Наследно право

(састављање завештања, уговора о доживотном издржавању, покретање оставинског поступка, заступање у оставинском поступку).


Породично право

(пружање правних савета и заступање у споровима за развод брака, споровима око поделе имовине стечене у току трајања брака; пружање правних савета и заступање у споровима за издржавање, као и у поступцима везаним за поверавање заједничке деце на чување, негу и старање; заступање у поступцима везаним за лишење родитељског права).


Радно право

(пружање правних савета око свих питања из области радних односа и заступање у радним споровима).


Пореско право

(пружање правних савета и заступање у поступцима пред Пореском управом и пред судовима).


Кривично право

Заступање у својству браниоца у кривичним предметима пунолетних/малолетних лица,

Заступање оштећених у кривичним предметима пунолетних/малолетних лица.


Привредни преступи / Прекршаји

Заступање правних лица у поступцима по привредним преступима и у прекршајним поступцима.


Адвокат Урош Керац Нови Сад. Поставите питање адвокату директно на сајту. Поставите питање

 • Адвокатска канцеларија "Урош Керац"
 • Адреса: Ул. Салаш 106, Ченеј, Нови Сад
 • Моб: +381 60 / 700-70-88