Oblasti rada

 • Privredno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Poslovi sa nekretninama
 • Zastupanje u poslovima intelektualne svojine
 • Nasledno pravo
 • Porodično pravo
 • Radno pravo
 • Poresko pravo
 • Krivično pravo
 • Privredni prestupi/prekršaji

Privredno pravo

(osnivanje privrednih društava, promene u privrednim društvima, likvidacija privrednih društava, zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre, učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespodenciji, zastupanje u privrednim sporovima).


Obligaciono pravo

Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora, kao i svih vrsta ugovora između fizičkih lica),

Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja i dr.


Poslovi sa nekretninama

Zastupanje u svim fazama postupka prometa nekretninama,

Zastupanje investitora i pružanje pravnih usluga u svim fazama pripreme lokacija i izgradnje, do uknjižbe.


Zastupanje u poslovima intelektualne svojine

Ostvarenje i zaštita autorskih prava i prava industrijske svojine.


Nasledno pravo

(sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku).


Porodično pravo

(pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka; pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava).


Radno pravo

(pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima).


Poresko pravo

(pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima pred Poreskom upravom i pred sudovima).


Krivično pravo

Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnim predmetima punoletnih/maloletnih lica,

Zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima punoletnih/maloletnih lica.


Privredni prestupi / Prekršaji

Zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima i u prekršajnim postupcima.


Advokat Uroš Kerac Novi Sad. Postavite pitanje advokatu direktno na sajtu. Postavite pitanje

 • Advokatska kancelarija "Uroš Kerac"
 • Adresa: Ul. Salaš 106, Čenej, Novi Sad
 • Mob: +381 60 / 700-70-88